Τρίτη, 26 Αυγούστου 2008

ΟΚ απο Σουφλιά για ΣΗΘ- Αλουμίνιο

Έληξε η πολύμηνη εκρεμμότητα και ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ
"υπέγραψε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) με την οποία αναθεωρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν τη λειτουργία του συνόλου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. και των συνοδών έργων της (Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, Λιμενικές εγκαταστάσεις, Λατομείο ασβεστολίθου, Χώροι απόθεσης στερεών αποβλήτων), που είναι εγκατεστημένη στη θέση Άγ. Νικόλαος Διστόμου του Ν. Βοιωτίας. Με την εν λόγω ΑΕΠΟ επιβάλλεται η εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών στα πλαίσια εφαρμογής της οδηγίας 96/61/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (IPPC). "
με βάση σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΧΩΔΕ (25-8-08, minenv.gr)

H υπόθεση εκρεμμούσε από το Σεπτέμβρη του 2007, οπότε και είχε λήξει η περιβαλλοντική αδειοδότηση της ΑΤΕ. Στις 26-09-2007, η πορεία του δικτύου των κινήσεων πολιτών: «Συμπαράταξη Βοιωτών για το Περιβάλλον» κατέληξε σε δυναμική παράσταση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Βοιωτίας. Μετά από πολύωρη συνεδρίαση, το Ν.Σ. γνωμοδότησε, ομόφωνα, αρνητικά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορούσαν στην ΑτΕ και τις νέες εγκαταστάσεις της μονάδας ΣΗΘ 334MW με φυσικό αέριο και ζητήθηκε από την εταιρεία να φέρει νέους όρους που να σέβονται το περιβάλλον και να εφαρμόζουν τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (όπως αναφέρεται και στην απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ) .

Την επόμενη ημέρα το ΥΠΕΧΩΔΕ χορήγησε (με θαυμαστή ταχύτητα) άδεια ισχύος των παλαιών όρων μέχρι νεωτέρας. Οι μήνες περνούσαν, νέοι όροι δεν υπήρχαν και ναι μεν το Αλουμίνιο δεν είχε πρόβλημα αλλά υπήρχε η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής που δεν είχε παλαιότερους όρους. Η μονάδα που για το ΥΠΕΧΩΔΕ θεωρείται ακόμη ¨συνοδό έργο" του Αλουμινίου, αλλά για το ΥΠΑΝ έχει γίνει ανεξαρτητη μονάδα παραγωγής δια χειρός του κ. Φώλια, από το βράδυ της Μ. Πέμπτης του 2008. Για τον ίδιο τον κ. Μυτιληναίο μάλιστα, έχει από τον Ιούλιο εισφερθεί στην EDESA HELLAS - τη σύμπραξή του με την ισπανική πολυεθνική - αλλά όλα αυτά για την ελληνική πολιτεία είναι αμελητέα.

Κατά τα άλλα, οι νέοι περιβαλλοντικοί όροι φαίνεται να είναι - με βάση την ανακοίνωση, γιατί δεν έχουμε ακόμη πάρει το πλήρες κείμενο - μια προσπάθεια να κατευνάσουν τις αντιδράσεις και τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας, αν και με μάλλον ασαφή τρόπο. Παρόλ' αυτά περιλαμβάνουν ορισμένα από τα αιτήματα των πολιτών (με πράσινο στην ανακοίνωση).

"Το εν λόγω σχέδιο ΑΕΠΟ περιλαμβάνει τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά μέτρα και τις οριακές τιμές εκπομπής με βάση τα Κείμενα Αναφοράς των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΑΤ Reference Documents – BREFs) που έχουν εκδοθεί από το Ευρωπαϊκό Γραφείο ΙPPC για τη βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων και για λοιπές εγκαταστάσεις/συστήματα, που βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους όπως: α) τα συστήματα ψύξης, β) η αποθήκευση υλικών, γ) οι εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, δ) τα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου.

Ειδικότερα αναφέρεται ότι μεταξύ των άλλων μέτρων προβλέπονται:

1) Εγκατάσταση μέχρι το τέλος του 2008 δεύτερης μονάδας διήθησης (φιλτρόπρεσσα) και χρονοδιάγραμμα για την παύση της απορριπτόμενης ποσότητας καταλοίπων βωξίτη στη θάλασσα, ούτως ώστε σταδιακά αρχής γενομένης από το 2008 να μειωθεί τουλάχιστον κατά 65% εντός του 2009 και να μηδενιστεί στο τέλος του 2011.
2) Εγκατάσταση νέου σταθμού μέτρησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας κατ΄ αρχήν στην περιοχή του Οσίου Λουκά , η οποία σύμφωνα με τα μετεωρολογικά στοιχεία , το ανάγλυφο της περιοχής, το ιστορικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει καθώς και τη μελέτη διασποράς των αερίων ρύπων είναι η πιο αντιπροσωπευτική .
3) Όροι και μέτρα για την λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων.
4) Αποκατάσταση του υφιστάμενου Χώρου διάθεσης αδρανών και μη επικίνδυνων αποβλήτων, μέτρα για τη συνέχιση της λειτουργίας του Χώρου Διάθεσης Αδρανών Αποβλήτων (ΧΔΑΑ), λειτουργία χώρου διάθεσης μη επικίνδυνων αποβλήτων, επέκταση χώρου διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων και σταδιακή αποκατάσταση του ΧΥΤΕΑ, κατασκευή χώρου διάθεσης καταλοίπων βωξίτη.
5) Λειτουργία του σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) με καύσιμο φυσικό αέριο και με την έναρξη λειτουργίας αυτού θα διακοπεί οριστικά η λειτουργία της μονάδας παραγωγής ατμού στο εργοστάσιο αλουμίνας, που χρησιμοποιεί σαν καύσιμο μαζούτ.
6) Mείωση των εκπομπών του Φθορίου σε 2,5 kg F ανά t παραγομένου αλουμινίου, κατά μέγιστον, για το σύνολο των εγκαταστάσεων.
7)Πρόβλεψη για δυνατότητα μείωσης της ποσότητας του απορριπτόμενου θερμού νερού όταν επικρατούν αρνητικές μετεωρολογικές συνθήκες (π.χ. άπνοια, καύσωνας).!!!!
8) Παρακολούθηση και καταγραφή σε ηλεκτρονικό αρχείο ημερησίως της παροχής του νερού ψύξης καθώς και της θερμοκρασίας του νερού αναρρόφησης και εκροής της μονάδας ΣΗΘ. Σε κάθε περίπτωση η αύξηση της θερμοκρασίας του νερού εκροής να μην υπερβαίνει τους 8 0 C σε σχέση με την θερμοκρασία της θάλασσας. Επίσης μετά την έναρξη λειτουργίας του ΣΗΘ να παρακολουθείται η κατάσταση των βενθικών βιοκοινωνιών, με έμφαση στην εγκατάσταση θερμόφιλων ειδών στο βυθό του κόλπου της Αντίκυρας σε ετήσια βάση για την πρώτη πενταετία από έγκυρο οργανισμό με ικανή σχετική εμπειρία. Ανάλογα με την αξιολόγηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων από την απόρριψη του θερμού νερού θα ληφθούν τα δέοντα μέτρα σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ
.

Είναι αρκετά; Ασφαλώς όχι. Εκτός από τις επιμέρους σοβαρές αντιρρήσεις π.χ. η ποσότητα του νερού εκροής παραμένει 22.000 κ.μ. την ώρα, με μια αξιοθαύμαστη λεκτική ακροβασία για"πρόβλεψη για δυνατότητα μείωσης (!) σε ακραίες συνθήκες" , το σημαντικότερο πρόβλημα παραμένει το γεγονός ότι η τήρηση των όρων επαφίεται στη φιλοτιμία του επιχειρηματία και στον "αυτοπεριορισμό" του που θα 'λεγε και ο κ.Φώλιας.

Σε μια επιχείρηση που πρακτικά λειτουργεί χωρίς έλεγχο επί 45 χρόνια, αποτελεί σαφώς κατάκτηση που έστω τώρα αναγκάστηκε το ΥΠΕΧΩΔΕ και η Νομαρχία να λάβουν κάποια μέτρα ( και να γίνουν έλεγχοι τα αποτελέσματα των οποίων δεν εχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί), αλλά τα προβλήματα παραμένουν και θα διογκωθούν με τη λειτουργία της νέας μονάδας. Οι φορείς του νομού και ιδιαίτερα οι επιστημονικοί πρέπει να πάρουν ξεκάθαρη θέση απέναντι στο θέμα την ώρα, που οι πολίτες της Βοιωτίας αλλά και ολόκληρου του Κορινθιακού κάνουν διαρκείς κινητοποιήσεις εδώ και 1,5 χρόνο.

Δέσποινα Σπανούδη

Δεν υπάρχουν σχόλια: