Παρασκευή, 22 Μαΐου 2009

ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ ΑΥΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ


Χρηματοδότηση 12,3 εκ. ευρώ για έργα πόσιμου νερού.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προσκαλεί δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής Στερεάς Ελλάδας», για τη χρηματοδότηση έργων στον τομέα Διαχείρισης & Διανομής πόσιμου ύδατος, ύψους 12.350.000,00 ευρώ.

Με την παρούσα πρόσκληση θα χρηματοδοτηθούν έργα συλλογής, μεταφοράς και διανομής πόσιμου νερού, για την εξοικονόμηση και για την μείωση των απωλειών υδάτινων πόρων καθώς και έργα και προμήθειες για την ποιοτική παρακολούθηση και βελτίωση της διαχείρισης του πόσιμου ύδατος.

Η προστασία, παρακολούθηση της ποιότητας και ορθολογική διαχείριση της ποσότητας των εσωτερικών υδάτινων πόρων στοχεύει στην εξοικονόμηση υδάτινων αποθεμάτων, στην εξομάλυνση των χωροταξικών διαφορών επάρκειας υδάτινων πόρων, στην ποιοτική παρακολούθηση και ποιοτική αναβάθμιση του πόσιμου νερού, στην περαιτέρω ορθή διαχειριστική ανάπτυξη και αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτινων αποθεμάτων και στην ανάπτυξη εργαλείων για την ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση του πόσιμου νερού. Ειδικότερα με την παρούσα πρόσκληση δύνανται να χρηματοδοτηθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες δράσεις:

- κατασκευή νέων/βελτίωση/αντικατάσταση εξωτερικών δίκτυων ύδρευσης-δεξαμενών-αντλιοστασίων

- προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την βελτίωση της λειτουργίας υφιστάμενων διυλιστηρίων

- προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού

- προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία/αναβάθμιση εργαστηρίων χημικών αναλύσεων

- κατασκευή νέων/βελτίωση/αντικατάσταση εσωτερικών ύδρευσης. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Η πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση έργων ύψους 12.350.000,00 ευρώ και απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αρμόδια για τη διαχείριση και διανομή πόσιμου ύδατος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: