Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΩΠΟ

Στη λήψη νέων μέτρων για τη διαχείριση του περιβαλλοντικού κινδύνου του Ασωπού προχωρά το υπουργείο Περιβάλλοντος.
Σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ έχει διερευνήσει το θέμα της ασφαλούς υδροδότησης των κατοίκων της περιοχής. Ειδικότερα η ΕΥΔΑΠ προτίθεται να αξιοποιήσει την εμπειρία και υποδομή που διαθέτει στην περιοχή και να αναλάβει ρόλο τεχνικού συμβούλου των αρμόδιων για την υδροδότηση της περιοχής φορέων, τόσο σε θέματα διανομής νερού από τα εξωτερικά υδραγωγεία όσο και σε θέματα βελτιστοποίησης της λειτουργίας των υφισταμένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας.
Επιπρόσθετα είναι διατεθειμένη να αναλάβει την εποπτεία ελέγχου της ποιότητας του παρεχόμενου πόσιμου νερού. Για το σκοπό αυτό εντός της εβδομάδας κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ και της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, θα επισκεφθεί την περιοχή και θα συναντηθεί με τους αρμόδιους φορείς, στους οποίους θα παρουσιάσει το προτεινόμενο πρόγραμμα δράσης, με το οποίο θα εξασφαλίζεται και μια ελάχιστη οικολογική παροχή στον Ασωπό.
Παράλληλα, προωθούνται:
1. Η έκδοση ΚΥΑ με την οποία θεσπίζονται αυστηρά και σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά και τις θυγατρικές Οδηγίες «Περιβαλλοντικά Ποιοτικά Πρότυπα στον ποταμό Ασωπό και ανάλογες Οριακές Τιμές εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων». Με την εν λόγω ΚΥΑ καταργούνται αναχρονιστικές διατάξεις, βάσει των οποίων είχαν αδειοδοτηθεί οι βιομηχανίες της περιοχής, να διαθέτουν τα υγρά απόβλητά τους στον Ασωπό.
2. Η έκδοση ΚΥΑ με την οποία συγκροτείται Γραφείο Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Οινοφύτων με βασική αρμοδιότητα την παρακολούθηση και τον συντονισμό της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Κινδύνου στον Ασωπό ποταμό και σε λοιπές περιοχές που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα.
3. Η έκδοση εγκυκλίων σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα έχει στο εφεξής κάθε βιομηχανία που παράγει επικίνδυνα απόβλητα και υπάγεται στις ρυθμίσεις της ΚΥΑ 13588/725/2006, η έκδοση άδειας διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και η υποχρέωση αναθεώρησης, εντός του 2010, όλων των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) των βιομηχανιών της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, κατά προτεραιότητα βιομηχανικών δραστηριοτήτων των οποίων έχουν λήξει οι περιβαλλοντικοί όροι και κυρίως μεταλλοβιομηχανίες, εξορυκτική βιομηχανία, βιομηχανίες εμπλουτισμού μεταλλευμάτων, βιομηχανίες που έχουν τμήματα επιφανειακής επεξεργασίας μετάλλων, κλπ.
4. Η ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για την Προστασία και ανάδειξη του Ασωπού ποταμού, καθώς και για τον έλεγχο των χρήσεων γης της «άτυπης» βιομηχανικής περιοχής Οινοφύτων - Σχηματαρίου.
5। Η εξασφάλιση κονδυλίων ύψους άνω των 40।000.000 ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) για διάγνωση της έκτασης και των επιπτώσεων της ρύπανσης σε εδάφη, επιφανειακά και υπόγεια νερά, των τρόπων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς και για την παρακολούθηση της ποιότητας των εδαφών και των υδάτινων πόρων για περιοχές, όπου προωθούνται Προγράμματα Διαχείρισης Περιβαλλοντικού Κινδύνου, όπως η περιοχή του Ασωπού ποταμού.
naftemporiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: