Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008

Θα πληρώνουν, όσοι λερώνουν;

Δρομολογείται με μεγάλη καθυστέρηση η εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή οδηγία, 2004/35 για την Περιβαλλοντική Ευθύνη - μετά την παραπομπή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο στις 23 Ιουνίου: όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν ζημιά στο περιβάλλον οφείλουν να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα αλλά και εαν με ευθύνη τους προκληθεί περιβαλλοντική βλάβη τότε οφείλουν να ειδοποιήσουν τις αρχές και να αποκαταστήσουν με δικούς τους πόρους τη ζημιά. Τη ευθύνη ελέγχου έχει το ΥΠΕΧΩΔΕ, ή οι Περιφέρειες ενώ σε περίπτωση που οι παραπάνω αποφύγουν τον έλεγχο μπορούν και οι θιγόμενοι πολίτες ή μια μη κυβερνητική οργάνωση να στραφούν ενάντια μιας επιχείρησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: