Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2009

Γή και ύδωρ απο το Αλουμίνιο στην Endesa. Δικά τους είναι και τα νοικιάζουν;

Τώρα που προς το παρόν "πάγωσαν" οι μονάδες του λιθάνθρακα δια στόματος του Υπουργού Ανάπτυξης, ας ασχοληθούμε λίγο με την παρανομία που απο καιρό έχουμε καταγγείλει σχετικά με την μίσθωση του αιγιαλού και της θάλασσας (!) απο την Αλουμίνιο της Ελλάδος στην ΕΝDESSA HELLAS A.E. :

Όπως είναι γνωστό, η «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» εκμίσθωσε στην ανώνυμη εταιρεία «ΕΝDESSA HELLAS A.E.» (1) ένα οικόπεδο επιφάνειας 200.000 τ.μ. στον Άγιο Νικόλαο Παραλίας Διστόμου Βοιωτίας, το οποίο αποτελεί τμήμα της ευρύτερης απαλλοτριωθείσας έκτασης, επιφάνειας περίπου 7.000.000 τ.μ., αποκλειστικά με σκοπό την ίδρυση βιομηχανίας παραγωγής αλουμίνας-αλουμινίου εντός της ελληνικής επικράτειας, για χρονική διάρκεια 25 ετών με δικαίωμα μονομερούς παρατάσεως της μισθώσεως για 20 ακόμη έτη από την πλευρά της μισθώτριας, με ετήσιο μίσθωμα 50.000 ευρώ για τα πρώτα τέσσερα έτη της μίσθωσης και με ετήσιο μίσθωμα 200.000 ευρώ για τα υπόλοιπα έτη έως τη λήξη αυτής, προκειμένου η μισθώτρια να κατασκευάσει, εγκαταστήσει και λειτουργήσει Ανθρακική Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρισμού.
Σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 του 3ου άρθρου του ως άνω Μισθωτηρίου Συμβολαίου με τίτλο «Επιτρεπόμενη Χρήση και άλλα Δικαιώματα που Εκχωρούνται στο Μισθωτή», το οποίο έχει καταρτιστεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο:
«3.4 Για την αποφυγή αμφιβολιών, ο Εκμισθωτής δια του παρόντος εκχωρεί στον Μισθωτή τα ακόλουθα δικαιώματα («Επικουρικά Δικαιώματα»), όπως αυτά συμπληρώνονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στο παρόν παράρτημα, για όλη τη διάρκεια του παρόντος: ……
Το δικαίωμα σε θαλασσινό νερό για το σύστημα υδρόψυξης,
Το δικαίωμα σε θαλασσινό νερό για πυρόσβεση,
Το δικαίωμα παροχής θαλασσινού νερού για τη συμπλήρωση του συμπυκνωτή και του πύργου ψύξης,
Το δικαίωμα χρήσης του λιμένα κατά την περίοδο κατασκευής, υπό τους νομικούς περιορισμούς που απορρέουν από τις ληφθείσες από τον Εκμισθωτή άδειες….».
Το ως άνω μισθωτήριο συμβόλαιο με τον τρόπο που έγινε, δηλαδή με συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή, καθώς και για διάρκεια συνολικά 55 ετών και μάλιστα με ένα τόσο υψηλό τίμημα (7.440.202,07 Ευρώ) ισοδυναμεί στην ουσία του με ένα πωλητήριο συμβόλαιο.
Από τα ανωτέρω αναφερόμενα ανακύπτει το εξής ερώτημα, το οποίο μάλιστα δημιουργεί υποψίες για τέλεση αξιόποινων πράξεων και πρέπει να απαντηθεί άμεσα.
Νομιμοποιείται η «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» να μεταβιβάσει στην «ENDESSA HELLAS A.E.», δυνάμει του ανωτέρω μισθωτηρίου συμβολαίου, δικαιώματα αναφορικά με τη χρήση του θαλασσινού νερού και του λιμένα; Κατ αρχήν σύμφωνα με το άρθρο 967 του ΑΚ στα Κοινόχρηστα πράγματα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το θαλάσσιο νερό και οι λιμένες, τα οποία ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα του δημοσίου. Τα δημόσια αυτά πράγματα σύμφωνα με το άρθρο 966 του ΑΚ είναι ανεπίδεκτα οποιασδήποτε συναλλαγής. Δικαιώματα μπορούν να αποκτηθούν επί αυτών μόνο με παραχώρηση του Δημοσίου και σύμφωνα με του όρους νόμου.
Εν προκειμένω η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ δεν νομιμοποιούταν να μεταβιβάσει δικαιώματα πάνω σ΄ αυτά τα κοινόχρηστα πράγματα ( θαλάσσιο νερό και λιμένες) καθόσον σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει το Δημόσιο και να αναιρέσει με τον τρόπο αυτό τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους. Ακόμα και αν ή ίδια η Αλουμίνιον της Ελλάδος έχει αποκτήσει σήμερα δικαιώματα χρήσης επί των ως άνω κοινοχρήστων βάσει του Ν4110/1960 (Περί κυρώσεως της από 27 Αυγούστου 1960 συμβάσεως αφορώσης εις την ίδρυσιν βιομηχανίας Αλουμινίου εν Ελλάδι) και του νόμου 2971/2001 Περί αιγιαλού και παραλίας) σε καμία περίπτωση δεν δικαιούται να τα παραχωρήσει η ίδια περαιτέρω σε τρίτους και μάλιστα για χρήση διαφορετική από αυτήν για την οποία της παραχωρήθηκαν από το Δημόσιο, καθόσον αυτό απαγορεύεται ρητώς από τον ίδιο τον νόμο που της τα παραχώρησε. Ως γνωστόν με τον νόμο 4110/1960 η αποκλειστική χρήση του αιγιαλού της παραχωρήθηκε αποκλειστικά για την λειτουργία του εργοστασίου αλουμινίου και αλουμίνας, ενώ με τον νόμο 2971/ 2001 για την κατασκευή της νέας μονάδας ΣΗΘ στο εργοστάσιο Αλουμίνιο της Ελλάδος, χρήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την χρήση που περιγράφεται στο ως άνω μισθωτήριο συμβόλαιο που είναι η κατασκευή της ανθρακικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού. Η πράξη της δε αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση του νόμου και συνιστά αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης τόσο ως προς την νομιμότητά της όσο και ως προς την ποινική διάστασή της σε σχέση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Συμβαλλόμενα μέρη, συμβολαιογράφο, δικηγόρους και μεταγραφοφύλακα), οι οποίοι αν και εγνώριζαν ότι ιδιώτης μεταβίβαζε δικαιώματα επί του θαλασσινού νερού και των λιμένων, τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο δεν δίστασαν με τις πράξεις τους να προσπαθήσουν να δώσουν νομιμότητα σε μία κατάφωρα παράνομη και εις βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου ενέργεια.
Για το λόγο αυτό, καλούμε την Κτηματική Υπηρεσία Βοιωτίας και κάθε άλλο εμπλεκόμενο αρμόδιο τοπικό φορέα να προβούν άμεσα στις κάτωθι ενέργειες:

α) Να επιληφθούν και διερευνήσουν εις βάθος την ως άνω συμβολαιογραφική πράξη στο πλαίσιο της μεταβιβάσεως με αυτήν δικαιωμάτων επί του θαλασσινού νερού και των λιμένων, λαμβάνοντας υπ όψιν ότι ο παραβιάσας είναι η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, στην οποία έχουν παραχωρήσει δικαιώματα επί του αιγιαλού και για τον λόγο αυτό να εισηγηθούν στον Υπουργό Οικονομικών την αυτοδίκαιη ανάκληση της εν λόγω παραχώρησης υπέρ της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.», δεδομένου ότι αυτή εκχωρήθηκε χωρίς νόμιμο δικαίωμα στην «ENDESSA HELLAS A.E.».

β) Να ενημερώσουν εγγράφως τον Εισαγγελέα Λειβαδιάς, προκειμένου αυτός να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστώσει εάν τελέστηκαν αξιόποινες πράξεις (παράβαση καθήκοντος… κτλ) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην παραπάνω σύμβαση εκχώρησης.

(1)με το υπ’ αριθμ. 6631/04.12.2007 Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου (Σύνολο Μισθωμάτων 7.440.202,07 ΕΥΡΩ) της Συμβ/φου Αθηνών Μαρίνας Βασιλειάδη-Σταυριανού, το οποίο έχει μεταγραφεί στα βιβλία Μεταγραφών του τέως Δήμου Διστομίων στον τόμο 80 και με αριθμό 7
Ζητάμε άμεση σύγκληση του Νομαρχιακού Συμβουλίου για τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Βοιωτίας !

2 σχόλια:

Συμπαράταξη Bοιωτών για το Περιβάλλον είπε...

Επειδή οι καταγγελίες μας συχνά δεν αποδίδουν όταν γίνονται αρμοδίως- θα αρχίσουμε να τις δημοσιοποιούμε και μέσω του ιστολογίου, τουλάχιστον για λόγους δημόσιας πληροφόρησης

Ανώνυμος είπε...

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ