Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2010

Γιατί το υπουργείο Υγείας υπονομεύει την υγεία χιλιάδων καταναλωτών;

Ο Σύλλογος «Πολίτες για την Αειφορία»
Ινστιτούτο για την Τοπική Αειφόρο Ανάπτυξη και τον Πολιτισμό (ΙΤΑΠ) εξέδωσε Δελτίο Τύπου  σχετικά με την ανακοίνωση του Υπ. Υγείας


Δελτίο Τύπου
Σε απάντηση του από 29.9.2010 δελτίου τύπου του Υπουργείου Υγείας, επισημαίνουμε τα εξής:
Σε σχέση με την ποιότητα του πόσιμου νερού το Υπουργείο Υγείας με την από το 2007 εγκύκλιό του και την συνεχή επίκλησή της επιμένει να ταυτίζει αυθαίρετα τον δείκτη ολικό χρώμιο (για τον οποίο προβλέπεται παραμετρική τιμή 50μgr/l) με την ουσία εξασθενές χρώμιο (για την οποία δεν προβλέπεται παραμετρική τιμή) και προτείνει ως ασφαλές όριο για το εξασθενές χρώμιο αυτό του ολικού.
Η πρακτική αυτή είναι σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία για το πόσιμο νερό (ΚΥΑ Υ2/2600/2001) με την οδηγία REACH (αποδεκτή για πλήρη ισχύ στην Ελλάδα από 1-6-2007) αλλά και με την πρόσφατη ΚΥΑ 20488 (ΦΕΚ 746/31-05-2010) που θέτει ως μέση ετήσια τιμή εξασθενούς χρωμίου για το ποταμίσιο νερό τα 3μgr/l, γεγονός που οδηγεί σε πολύ χαμηλότερες συγκεντρώσεις για το πόσιμο!
Η πρακτική αυτή επίσης έρχεται σε αντίθεση με πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις (Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών αρ. 928-2008, ΕΚΠΟΙΖΩ κατά Δήμου Οινοφύτων και Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας 1158-2010, τοπικοί σύλλογοι κατά Δήμου Μεσσαπίων). Και στις δύο περιπτώσεις νερό με εξασθενές χρώμιο κάτω των 50μgr/l θεωρήθηκε τουλάχιστον ενδεχόμενος κίνδυνος και διατάχθηκε η προστασία των καταναλωτών.
Ερωτούμε τον υπουργό: Γιατί επιμένει το υπουργείο Υγείας σ’ αυτή την πρακτική υπονομεύοντας την υγεία χιλιάδων καταναλωτών και δεν εκδίδει διευκρινιστική εγκύκλιο, όπως υποχρεούται, δίνοντας τις απαραίτητες οδηγίες στους δήμους, σύμφωνα με τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις και την ισχύουσα νομοθεσία;
28ης Οκτωβρίου 22, ΤΚ 32011,Οινόφυτα Βοιωτίας, τηλ: 6936726370, 2262032741, pioaniss@yahoo.gr

Διαβάστε το  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

 Με αφορμή τα δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου με θέμα «Παράπονα από τους κατοίκους των Οινοφύτων για αδιαφορία του Υπουργείου Υγείας» σας γνωρίζουμε ότι:
1.Το Υπουργείο Υγείας, σε εφαρμογή καταστατικής του αρμοδιότητας για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας γενικότερα και του πόσιμου νερού ειδικότερα, εξέδωσε την ΚΥΑ 2600/2001 «Περί ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/83/ΕΚ.
2. Η Διεύθυνση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος, με αφορμή δημοσιεύματα στον τύπο σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στο Δήμο Οινοφύτων, ήδη από το 2007: α) προέβη σε άμεσες ενέργειες ενημέρωσης και αποστολής Οδηγιών προς τη Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α. Βοιωτίας για τη διενέργεια υγειονομικών και δειγματοληπτικών ελέγχων και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού και της Δημόσιας Υγείας β) εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο, σχετικά με την παρουσία εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό, στην οποία αναφέρεται ότι η παραμετρική τιμή του χρωμίου στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης ορίζεται στο όριο των 50μgr/l για το συνολικό χρώμιο. Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω παραμετρική τιμή υιοθετήθηκε στην Οδηγία 98/83/ΕΚ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) (Guidelines for drinking water quality), 3. Επιπλέον και προκειμένου το Υπουργείο να ανταποκριθεί σε αιτήματα πολιτών για τη διενέργεια επιδημιολογικής μελέτης για τη διερεύνηση των τυχόν επιπτώσεων στην υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Οινοφύτων από την κατανάλωση νερού, ανέθεσε (μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ), στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών την εκπόνηση σχετικής επιδημιολογικής μελέτης. 4. Όμως, το θέμα της ρύπανσης του Ασωπού από την ανεξέλεγκτη διάθεση σε αυτόν αποβλήτων βιομηχανιών είναι μακροχρόνιο και από τους αρμόδιους φορείς το πρόβλημα έχει εστιαστεί στη ρύπανση αυτή. Ειδικότερα, σύμφωνα με πόρισμα των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΕΔ Φ811/07/224/7.3.08 έγγραφο)) και προκειμένου να γίνεται σωστά η διάθεση των υγρών αποβλήτων των βιομηχανιών της περιοχής θα πρέπει να εφαρμόζεται η ΚΥΑ 13588/2006 περί «επικινδύνων αποβλήτων» αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ. Η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου μας, έστειλε σχετικές οδηγίες (Α.Π. δυγ2/34094/16.4.08 έγγραφο) για την εφαρμογή του πορίσματος στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Νομαρχίας Βοιωτίας. 5. Το Υπουργείο μας συνεχίζει να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για την περιοχή, έχει συμμετάσχει σε συσκέψεις του ΥΠΕΚΑ (Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος) κατά τις οποίες έχει αναφέρει ότι πρωταρχικό στοιχείο για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και την επίλυση του προβλήματος αποτελεί: · η εξυγίανση των περιοχών από τη ρύπανση και · η άμεση και συστηματική λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων προστασίας των υδατικών πόρων, σε εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων (αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ), προκειμένου να αποφεύγονται οι επιπτώσεις της ρύπανσης στους υπόγειους υδροφορείς και να διαφυλάσσεται η ποιότητά τους. 6. Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι σήμερα ο Δήμος Οινοφύτων υδροδοτείται από την ΕΥΔΑΠ. 7. Η Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος, βρίσκεται σε συχνή επικοινωνία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ για κάθε συνεργασία εφόσον απαιτείται επί του θέματος. 8.Από τον Απρίλιο του 2010 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας με κατοίκους και φορείς της περιοχής Οινοφύτων όπου συζητήθηκε εκτενέστατα το θέμα και ενημερώθηκαν ότι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ήδη σχεδιάζει την πραγματοποίηση παρεμβάσεων με στόχο την πρόληψη και προαγωγή της υγείας των κατοίκων της περιοχής. 9.Κατόπιν ξεκίνησαν οι πρόδρομες διαδικασίες μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των αρμόδιων φορέων (Κ.Υ. Σχηματαρίου ,ΙΚΑ Οινοφύτων, Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού) για την ανάπτυξη προγράμματος σχετικά με την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον πληθυσμό της περιοχής των Οινοφύτων και του Σχηματαρίου . 10.Με το αριθμ.πρωτ Υ3α/Γ.Π.99546/9-8-2010 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου μας ανατέθηκε στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, η εφαρμογή προγράμματος πρόληψης και προαγωγής υγείας στον προαναφερόμενο πληθυσμό σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου και το ΙΚΑ Οινοφύτων . 11.Στις 16/8/2010 κλιμάκιο της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού πραγματοποίησε επίσκεψη σ τις Δομές Υγείας της περιοχής. 12.Έχουν ξεκινήσει από πλευράς Υπουργείου οι διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος, το οποίο θα εφαρμοσθεί άμεσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: