Σάββατο, 14 Μαρτίου 2009

Οι τοπικοί φορείς αντιδρούν για τα μεταλλεία βωξίτη στη Γκιώνα


Απο τον Στέφανο Σταμέλλο, λάβαμε τις αντιδράσεις του Δήμου Καλλιέων και του Πνευματικού Κέντρου Στρώμης για τα μεταλλεία στη Γκίωνα. Το απόσπασμα απο τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιέων είναι ενδεικτικό:

"Από τα στοιχεία της μελέτης προκύπτει ότι θα πραγματοποιηθούν σε σύνολο 600 περίπου γεωτρήσεις για έρευνα βωξιτικών κοιτασμάτων με βάθος άνω των 100 μέτρων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση διατύπωσε τις ακόλουθες απόψεις :
Η μέχρι σήμερα εμπειρία από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στη Γκιώνα έχουν δείξει ότι υποβαθμίζεται και αλλοιώνεται πολύ σημαντικά το περιβάλλον με σοβαρότατες επιπτώσεις στη μορφολογία του εδάφους, στην πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής.
Παρόμοιες χρήσεις του περιβάλλοντος που χαρακτηρίζονται πολύ έντονες και γίνονται μια φορά στην αιωνιότητα δεν είναι αειφόρες καθότι το πρόσκαιρο οικονομικό όφελος δεν αντισταθμίζει την ζημιά που προκαλεί και οι δυσμενείς συνέπειες παραμένουν πίσω ως μόνιμες πληγές και καθιστούν απαγορευτικές πολλές άλλες χρήσεις ήπιου χαρακτήρα, που είναι δυνατόν να δώσουν θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα αειφόρο χρήση των βουνών μας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα για επηρεασμό της πανίδας είναι το αγριόγιδο, ένα ζώο που αποτελεί το στολίδι των βουνών μας, λόγω και της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην Γκιώνα έχει ελαττωθεί σε επικίνδυνο βαθμό και ο ελάχιστος πληθυσμός που έχει απομείνει έχει περιορισθεί στην Βορειοδυτική πλευρά της Γκιώνας όπου μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν μεταλλευτικές δραστηριότητες.
Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις και την συνέχεια πιθανή δραστηριότητα εξόρρυξης στην περιοχή αυτή απειλείται με παντελή εξαφάνιση.
Επιπλέον θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα και πιθανόν επιβάρυνση, επηρεασμός ή απώλεια των υπόγειων υδάτων καθότι από την συγκεκριμένη περιοχή υδρεύονται τα Τοπικά Διαμερίσματα Πανουργιάς και Στρόμη.
Στη συνέχεια κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου έλαβε υπόψη του το περιεχόμενο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τις απόψεις και τις προτάσεις που ακούστηκαν,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α:
Για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας εκφράζει τις έντονες αντιρρήσεις του και είναι παντελώς αντίθετο σε κάθε μορφής παρόμοιας επέμβαση στην περιοχή της Γκιώνας που είναι εντός διοικητικών ορίων του Δήμου."
Πλήρης είναι η τεκμηρίωση σε επιστολή του Πολιτιστικού Κέντρου Στρώμης στη νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας. Διαβάστε τη με κλικ εδώ, αξίζει τον κόπο!

Μπράβο στους ανθρώπους της Γκιώνας, για την αγάπη και την υπευθυνότητα που δείχνουν για να διαφυλάξουν τα βουνά και τα δάση τους.
Για τον Ελικώνα κανείς;
Δείτε και εδώ: Μια απάντηση που ακόμη περιμένουμε από το νομαρχιακό συμβούλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: